Materijal za Skupstinu Goc-a po tackama dnevnog reda

Predlog odluka po tackama dnevnog reda .pdf
Izvestaj OD o radu - 5. tacka dnevnog reda .pdf
Izvestaj OD o poslovanju za 2015. god. - 6. tacka dnevnog reda .pdf
Finansijski izvestaj za 2015. godinu - 7. tacka dnevnog reda .pdf
Napomene uz finansijski izvestaj za 2015.god. - 7. tacka dnevnog reda .pdf
Izvestaj revizora - 7. tacka dnevnog reda .pdf

Materijal za Skupstinu Goc-a

Poziv za redovnu Skupstinu akcionara za 2015. godinu .pdf

Formulari - Obrazci

Punomocje .pdf
Prijava ucesca u radu skupstine .pdf
Obrazac za pisano glasanje .pdf
Obavestenje akcionarima .pdf

Poziv za vanrednu Skupstinu akcionara UP Goc za 25. 11. 2014.. god

Poziv za redovnu skupstinu Goc-a .pdf
Poziv za vanrednu Skupstinu akcionara UP Goc za 25. 11. 2014.. god .pdf
Predlog odluka za vanrednu Skupstinu akcionara UP Goc za 25. 11. 2014. .pdf
Unapred pripremljeni plan reorganizacije Goc .pdf
Formulari za vanrednu Skupstinu UP Goc .pdf
Formular punomocja za vanrednu Skupstinu UP Goc .pdf
Prijava ucesca u radu vanredne Skupstine UP Goc .pdf
Formular za pisano glasanje za vanrednu Skupstinu UP Goc .pdf
Obavestenje o pravima akcionara .pdf
Odluke donete na vanrednoj Skupstini akcionara Goc 25. 11. 2014. .pdf